హనుమాన్ చలిసా | Hanuman Chalisa Telugu PDF Free Download

 Hanuman Chalisa Telugu PDF Free Download | Hanuman Chalisa Telugu | Hanuman Chalisa in Telugu Pdf File Download | హనుమాన్ చలిసా Lyrics Telugu

హనుమాన్ చలిసా | Hanuman Chalisa Telugu PDF Free Download


Hanuman Chalisa Telugu PDF Free Download को आप यहां से Free में Download कर सकते है।  इस लेख में हमने आपके लिए देवी Hanuman जी की Chalisa Lyrics बताए है साथ में अगर आप Hanuman Chalisa Telugu की PDF Download करना चाहते है तो उसकी link भी दी है।


Hanuman Chalisa In Telugu


హనుమాన్ చలిసా


తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసా

దోహా


శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |


వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||


బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |


బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||


ధ్యానమ్


గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |


రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||


యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |


భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||


చౌపాఈ


జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |


జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||


రామదూత అతులిత బలధామా |


అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||


మహావీర విక్రమ బజరంగీ |


కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||


కంచన వరణ విరాజ సువేశా |


కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||


హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |


కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5||


శంకర సువన కేసరీ నందన |


తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||


విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |


రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||


ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |


రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||


సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |


వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||


భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |


రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||


లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |


శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||


రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |


తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ || 12 ||


సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |


అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |


నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||


యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |


కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 15 ||


తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |


రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||


తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |


లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||


యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |


లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||


ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |


జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||


దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |


సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||


రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |


హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||


సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |


తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||


ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |


తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||


భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |


మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||


నాసై రోగ హరై సబ పీరా |


జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||


సంకట సేఁ హనుమాన ఛుడావై |


మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||


సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |


తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||


ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |


తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||


చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |


హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||


సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |


అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||


అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |


అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||


రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |


సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||


తుమ్హరే భజన రామకో పావై |


జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||


అంత కాల రఘువర పురజాయీ |


జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||


ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |


హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||


సంకట కటై మిటై సబ పీరా |


జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||


జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |


కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||


జో శత వార పాఠ కర కోయీ |


ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||


జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |


హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||


తులసీదాస సదా హరి చేరా |


కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||


దోహా


పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |


రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||


సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ |


హిందూ మతం పురాణాల ప్రకారం, హనుమంతుని చాలిషుడు హనుమంతుడిని ఆనందపరిచేందుకు మరియు అతని ఆశీర్వాదం పొందడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన మార్గం.


Hanuman Chalisa Telugu PDF Free Download


Conclusion: जैसे कि इस छोटे से लेख में आप सभी को Hanuman Chalisa Telugu और उस के साथ Hanuman Chalisa Telugu Pdf Download करने के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको यह लेख कैसे लगा और अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप हमें comment में बता सकते है। धन्यवाद।


और पढ़े:

Previous
Next Post »